Video de judo : technique juji-gatame by Koji Komuro I - juji-gatame -

VIDEO DE JUDO (technique) : juji-gatame by Koji Komuro I
juji-gatame /

Réagir à cet article